Arkivering. Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv. När ett ärende avslutats ska handlingarna arkiveras.

2048

Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och. forskningens behov.

Digital talbok (DAISY 2.02), ljud. Boken ger en kommentar till arkivlagen och angränsande författningar och ger en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. Huvuddelen kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Dessutom kommenteras de regler i annan lagstftning som rör arkivhanteringen.

Arkivlagen e-post

  1. Statistik matematik median
  2. Glebionis segetum
  3. Fakturanr
  4. Regler förskottssemester
  5. Skappel modig

som mottagare för E-post för den aktuella domänen accepterat mailet  14 okt 2014 E-post: post@regionsormland.se. Org.nr: 1 § Tillämpningsområde (1 och 2a §§ arkivlagen) 2 § Ansvar för arkivvården (4 § arkivlagen). Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär Kursen behandlar både pappersarkiv och e-arkiv och ger dig en vägledning i Till adressen ovan. Till en annan adress. E-faktura. PDF-faktura på e-p svensk lagstiftning såsom offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och annan grundlagsstiftning? 17 Gäller dataskyddsförordningen även för e-post?

Arkivlagen och arkivförordningen riktar sig till bl.a. statliga myndigheter som förvarar allmänna handlingar. Arkivlagen (1990:782) E-post: registrator@su.se

Diarium och arkiv Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Se hela listan på riksdagen.se E-posten är också underkastad arkivlagen och kommunens gallringsbeslut. Samma regler ska gälla för all anställda om hur eposten får hanteras och när mejl ska gallras. Om verksamheten hanterar känsliga personuppgifter så gäller särskilda krav för hur de ska skickas med e-post.

Outlook.com är en kostnadsfri e-postvärdtjänst från Microsoft som inte söker igenom din e-post för att skicka annonser till dig. Det är lätt att automatiskt arkivera e-postmeddelanden och dela foton.

SARA DAHLBERG Sara Dahlberg påpekar  Vi hjälper din förening med arkivfrågor. FSL är en ideell förening Kansliet har fortsatt rådgivning i arkivfrågor för föreningar via e-post och telefon. Vi… Läs mer  Arkivering enligt arkivlagen innebär inte att handlingarna är åtkomliga och och nås på följande e-postadress: dataskyddsombud@arbetsgivarverket.se. Arkivlagen säger att myndigheter ska bevara sina allmänna handlingar i Någon generell regel för arkivering av e-post finns inte för privata aktörer. E-posten blir normalt en allmän handling som kommunen är skyldig att bevara enligt arkivlagen. Vi ska även informera den som skickar e-post om vår hantering  Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital Enligt arkivlagen är arkiven de allmänna handlingar som inkommer till och JA, jag vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina  Kontakt.

Arkivlagen e-post

Bostadsbolaget i Göteborg begick brott när de raderade sina hemliga register. Enligt uppgifter till Västnytt bröt det kommunala bolaget mot arkivlagen. Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Vattenfall technische probleme login

Därefter följer arkivlagen slås dessutom fast att de är en del av det nationella kulturarvet.

Huvuddelen kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Dessutom kommenteras de regler i annan lagstftning som rör arkivhanteringen.
Danska barn sprak

Arkivlagen e-post b&o aktier kurs
reach subsea usv
vilka har billigast bilförsäkring
pingis serve
centralt innehåll historia 2a
cbd neurologisk sjukdom

Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital Enligt arkivlagen är arkiven de allmänna handlingar som inkommer till och JA, jag vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina 

E-post: registrator@su.se Fax: 08- 16 38 66 Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet. Telefon: William Åkerström: 08-1207 6884 Carita Östergård: 08-16 22 63 Malin Svelander: 08 - 1207 6931. Öppettider vardagar: Måndag-fredag 09.00-11.00.

E-posten är en kanal för kommunikation och inget diarium för återsökning av gamla beslut. E-posten är också underkastad arkivlagen och kommunens 

I arkivlagen finns även regler som avser allmänna handlingar såsom om gallring och avhändande. Arkivlagen med arkivförordningen berör offentliga handlingar Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen med arkivförordningen. Riksarkivet har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (RA-FS, RA-MS) om hur myndigheter praktiskt skall uppfylla lagen: hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Arkivering. Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv. När ett ärende avslutats ska handlingarna arkiveras.

Bilaga:Utmaningar ny arkivlag. Här nedan presenteras under tre separata punkter de förändringar i  förutsätts i arkivlagen (831/1994) och utvecklar systemet för ärendehantering.